Logo Lancet
Київ, вул. Арсенальна 9/11
Безкоштовно по Україні
ПН.- СБ.: 08:00 до 20:00
МЕНЮ

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАНЦЕТ ХХІ СТОРІЧЧЯ», код за ЄДРПОУ 36927275 (надалі - Заклад охорони здоров’я), в особі т.в.о. Директора Ларіної Ніно Робертівни, яка діє на підставі Статуту з однієї сторони, та фізична особа (надалі – «Замовник»), з іншої сторони, (разом надалі – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей Договір про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Послуга з медичного обслуговування населення» або «медична послуга» – послуга, що надається пацієнту закладом охорони здоров’я, який одержав в установленому законом порядку ліцен-зію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником.

1.2. «Пацієнт» – фізична особа, працівник та/або клієнт Замовника, яка потребує та/або отримує медичні послуги у Закладі охорони здоров’я.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Заклад охорони здоров’я зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Пацієнту медичні послуги на замовлення Замовника, передбачені Переліком медичних послуг, розміщеному на веб-сайті Закладу охорони здоров’я: https://lancet.clinic/ та у куточку споживача, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, оплатити надані медичні послуги.

2.2. Медичні послуги надаються відповідно діючих стандартів у сфері охорони здоров’я, вимог МОЗ України та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку.

2.3. Взяття біологічного матеріалу у пацієнта, проведення лабораторного дослідження біологічного матеріалу та надання результату проведеного медичного дослідження – може проводитися лабораторією Закладу охорони здоров’я та/або із залученням сторонніх лабораторій відповідно до їх правил та умов та із урахуванням п.7.4 цього Договору.

2.4. Надання медичних послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги.

2.5. Заклад охорони здоров’я не має права розголошувати третім особам інформацію Пацієнта щодо результатів обстеження Пацієнта, сторони життя Пацієнта, які стали відомі Закладу охорони здоров’я у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (страхування здоров’я тощо).

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

3.1. Ціна цього Договору визначається як загальна сума замовлених Замовником та наданих Закла-дом охорони здоров’я та прийнятих Пацієнтом медичних послуг.

3.2. Вартість кожної медичної послуги визначається згідно із Переліком медичних послуг, розміщеному на веб-сайті Закладу охорони здоров’я: https://lancet.clinic/ та/або у Куточку споживача – на дату надання Пацієнтом такої послуги.

3.3. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Замовником в порядку та строки, визначені Закладом охорони здоров’я одним із нижченаведених способів за вибором Замовника:

3.3.1. Шляхом здійснення Пацієнтом оплати у готівковій формі на користь Закладу охорони здо-ров’я.

3.3.2. Шляхом здійснення Пацієнтом платежу за допомогою платіжної картки із використанням пла-тіжного пристрою банку Закладу охорони здоров’я.

3.3.3. Шляхом здійснення Пацієнтом платежу за допомогою банківського переказу на рахунок Закладу охорони здоров’я.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

4.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Закладу охорони здоров’я, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

4.2. До початку надання медичних послуг в усній формі представник Закладу охорони здоров’я погоджує із Замовником перелік та вартість всіх медичних послуг, які замовлені Замовником.

4.3. Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном та через інтернет. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Закладом охорони здоров’я та Замовником в усній формі.

4.4. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Замовника до настання терміну надання такої послуги.

4.5. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Закладу охорони здоров’я, у разі:

4.5.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

4.5.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Закладом охорони здоров’я.

4.6. Приймання-передача наданих медичних послуг може бути оформлена шляхом виставлення Замовнику Рахунку за надані медичні послуги.

4.6.1. Замовник зобов’язаний сплатити надані медичні послуги в тому числі без виставленого Закладом охорони здоров’я Рахунку за вартістю кожної медичної послуги, визначеної згідно із Переліком медичних послуг, розміщеним на веб-сайті Закладу охорони здоров’я: https://lancet.clinic/ та/або у Куточку споживача.

4.7. У разі якщо Замовник не оплатив надані медичні послуги, вартість такої послуги може бути стягнута з Замовника у досудовому або судовому порядку.

5. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

5.1. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

5.2. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Права Замовника:

6.1.1. Отримувати медичні послуги належної якості.

6.1.2. Очікувати належного виконання умов цього Договору Закладом охорони здоров’я.

6.2. Обов’язки Замовника:

6.2.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій представників Закла-ду охорони здоров’я, пред’являти документ, що підтверджує особу , надавати оригінали чи копії документів, які необхідні Закладу охорони здоров’я для надання медичних послуг.

6.2.2. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

6.3. Права Закладу охорони здоров’я:

6.3.1. Якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров’я або зашкодити процесу лікування, Заклад охорони здоров’я має право надати неповну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.

6.3.2. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання медичних послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

6.3.3. В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, визначений відповідно до пункту 4.3. цього Договору, або відмінити надання таких медичних послуг.

6.3.4. Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Пацієнтом умов цього Договору.

6.4. Обов’язки Закладу охорони здоров’я:

6.4.1. Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

6.4.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в Україні.

6.4.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. В разі запізнення Пацієнта більше ніж на одну годину або, якщо Пацієнт не з’явився в місці надання медичних послуг, в дату та час надання медичних послуг, визначених відповідно до пункту 4.3. цього Договору Замовник сплачує Закладу охорони здоров’я штраф в розмірі 30% (тридцяти) відсотків від вартості таких медичних послуг.

7.2. Заклад охорони здоров’я не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Пацієнта в результаті:
- Невиконання Замовником обов’язків, передбачених розділом 6.2. цього Договору;
- Не повідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я;
- Використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Закладу охорони здоров’я;
- Розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.
- Недотримання пацієнтом чи не виконання режиму лікування, приписів та рекомендацій лікуючого лікаря, необхідних для реалізації програми лікування.
- Порушення пацієнтом правил перебування у закладі та/чи правила внутрішнього трудового розпорядку.
- Несплати пацієнтом заборгованості за надані послуги.
- Наявності у пацієнта медичних протипоказів що до застосування лікування або під час лікування виявлені інші стани, при яких неможливе подальше медичне втручання.
- Наявності у пацієнта медичних протипоказів що до застосування лікування або під час обстеження виявлені інші стани, при яких неможливе медичне втручання (наприклад висока температура тіла перешкоджає проведенню запланованої операції).
- Відмови пацієнта від оформлення медико-правових документів (інформованих згод, протоколів інформування).
- Надання пацієнтом неповних та/чи недостовірних відомостей про стан його здоров’я, інформації про персональні дані (про особу, місце проживання).
- Недотримання чи не виконання пацієнтом режиму лікування, приписів та рекомендацій лікуючого лікаря, необхідних для реалізації програми лікування.
- Порушення пацієнтом правил перебування у закладі та/чи правил внутрішнього трудового розпорядку (припустимо, хоче отримати послугу о 6-й ранку або опівночі, коли заклад ще або вже не працює).
- Несплати пацієнтом за надані послуги відповідно до прописаного у договорі графіка (проте якщо пацієнт перебуває у невідкладному стані, заклад не має права призупинити надання медичних по-слуг з огляду на цю причину).
- Договір розірвано за ініціативою Виконавця/Замовника.

7.3. Заклад охорони здоров’я звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Закладу охорони здоров’я (не пов’язано з якістю медичних послуг, що надається Пацієнту Закладом охорони здоров’я).

7.4. Заклад охорони здоров’я не несе відповідальності за результати, якість, швидкість та/або інші показники проведеного медичного лабораторного дослідження, що здійснено (здійснюється) сторонніми лабораторіями (відповідно до п.п.2.3. цього Договору), до яких Закладом охорони здоров’я направлено біологічний матеріал Пацієнта.

7.5. Замовник розуміє, що приймаючи умови даного договору, він надає згоду на отримання медичних послуг в умовах воєнного стану, а відтак, повністю усвідомлює та погоджується із тим, що Заклад охорони здоров’я не несе відповідальності за заподіяну шкоду життю та здоров’ю Замовника, яка сталася внаслідок дії форс-мажорні обставини, а саме, загрози ракетного обстрілу, відключення світла та інше, у зв’язку з чим, Замовник не буде мати будь-яких претензій до Закладу охорони здоров’я.

7.6. Замовник розуміє і визнає, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги очікуванням чи бажанням Замовника на момент звернення за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Заклад охорони здоров’я звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, зміна курсу іноземної валюти, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Закладу охорони здоров’я, тощо).

8.2. Замовник звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).

8.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір набуває законної сили з моменту підписання його Сторонами та діє 1 рік.

10.2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законо-давством України надані відповідні пільги, в разі їх наявності.

10.3. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення письмової додаткової угоди.

10.4. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Закладу охорони здоров’я: https://lancet.clinic/ та на паперових носіях у відділеннях Закладу охорони здо-ров’я, пріоритет має примірник на паперових носіях.

10.5. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.

11. РЕКВІЗИТИ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ланцет ХХІ сторіччя»
01021, м. Київ, Кловській узвіз, будинок 11
ЄДРПОУ: 36927275; р/р UA 703808380000026004700434082
у АТ «ПРАВЕКС БАНК», МФО 380838